A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.08.2014, zmieniona z powodu:
  Uzupełnienie danych

  Przedmiot działalności SKT VIATOR

  Zgodnie z pkt. 12 Statutu Stowarzyszenia VIATOR, nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest:

  • działalność na rzecz zabytków ze szczególnym uwzględnieniem Twierdzy Poznań,

  • szeroka działalność edukacyjna, wykorzystująca naukę przez przygodę,

  • uprawianie turystyki, zarówno kwalifikowanej jak i wyjazdów grupowych zarówno w kraju, jak i poza teren Rzeczypospolitej Polskiej,

  • krzewienie kultury fizycznej,

  • działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

  Celem Stowarzyszenia jest także:

  • nawiązywanie kontaktów międzyludzkich,

  • ochrona i promowanie różnorodności kulturowych,

  • aktywizacja społeczności lokalnej,

  • działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

  • promowanie zdrowego stylu życia,

  • likwidowanie stereotypów i niechęci w stosunku do innych narodowości, poprzez wyjazdy do naszych sąsiadów.


  Zgodnie z pkt. 13 Statutu Stowarzyszenia VIATOR, Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • organizację wyjazdów, obozów, rajdów i zlotów oraz innych imprez turystycznych i sportowych,

  • organizację imprez edukacyjnych w formie gier miejskich oraz warsztatów edukacyjnych i innych,

  • zakup wydawnictw związanych z turystyką, krajoznawstwem, historią i kulturą a także w miarę możliwości przez własną działalność wydawniczą i popularyzatorską.


  Zgodnie z pkt. 16 Statutu Stowarzyszenia VIATOR, formy działalności Stowarzyszenia według Polskiej Klasyfikacji Działalności są następujące (w nawiasach podano numery kody PKD):

  • (55.20.Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, (55.30.Z) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, (55.90.Z) Pozostałe zakwaterowanie

  • (58.11.Z) Wydawanie książek, (58.13.Z) Wydawanie gazet, (58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, (58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza,

  • (63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, (63.12.Z) Działalność portali internetowych

  • (79.11.A) Działalność agentów turystycznych, (79.11.B) Działalność pośredników turystycznych, (79.12.Z) Działalność organizatorów turystyki,

  • (85.51.Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, (85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, (85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

  • (90.01.Z) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, (90.02.Z) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

  • (91.03.Z) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

  • (93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem,

  • (94.11.Z) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, (94.12.Z) Działalność organizacji profesjonalnych, (94.99.Z) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Dobrochna Wojciechowska
  Publikacja dnia: 05.08.2014
  Podpisał: Dobrochna Wojciechowska
  Dokument z dnia: 05.08.2014
  Dokument oglądany razy: 930
MegaBIP free