A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

    Struktura organizacyjna SKT VIATOR


    Władze Stowarzyszenia

    Zgodnie z pkt. 33 Statutu Stowarzyszenia VIATOR władzami Stowarzyszenia są:

    1. Walne Zgromadzenie,

    2. Zarząd,

    3. Komisja Rewizyjna.


    Walne Zgromadzenie

    Zgodnie z pkt. 34 Statutu Stowarzyszenia VIATOR Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

    Zgodnie z pkt. 39 Statutu Stowarzyszenia VIATOR do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

    • wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu i wybór Komisji Rewizyjnej,

    • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz w przypadku ukończenie kadencji udzielenia absolutorium Zarządowi,

    • formułowanie programu działalności Stowarzyszenia,

    • uchwalenie zmian w statucie Stowarzyszenia,

    • rozpatrywanie i uchwalanie zgłaszanych wniosków,

    • uchylania decyzji o skreśleniu, bądź usunięciu ze Stowarzyszenia.


    Zarząd

    Zgodnie z pkt. 44 Statutu Stowarzyszenia VIATOR do zadań Zarządu należy w szczególności:

    • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

    • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

    • zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,

    • prowadzenie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia,

    • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz – do podpisywania dokumentów i zaciągania zobowiązań majątkowych wystarczający jest podpis jednego z członków zarządu,

    • podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu,

    • decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji.


    Komisja Rewizyjna

    Zgodnie z pkt. 46 Statutu Stowarzyszenia VIATOR do zadań Komisji Rewizyjnej należą:

    • kontrola działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,

    • składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu i wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia,

    • rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia.

     
    ⇑ do góry strony ⇑
    Opublikował: Dobrochna Wojciechowska
    Publikacja dnia: 05.08.2014
    Podpisał: Dobrochna Wojciechowska
    Dokument z dnia: 05.08.2014
    Dokument oglądany razy: 2497
MegaBIP free