A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Struktura organizacyjna SKT VIATOR


  Władze Stowarzyszenia

  Zgodnie z pkt. 33 Statutu Stowarzyszenia VIATOR władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.


  Walne Zgromadzenie

  Zgodnie z pkt. 34 Statutu Stowarzyszenia VIATOR Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

  Zgodnie z pkt. 39 Statutu Stowarzyszenia VIATOR do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  • wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu i wybór Komisji Rewizyjnej,

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz w przypadku ukończenie kadencji udzielenia absolutorium Zarządowi,

  • formułowanie programu działalności Stowarzyszenia,

  • uchwalenie zmian w statucie Stowarzyszenia,

  • rozpatrywanie i uchwalanie zgłaszanych wniosków,

  • uchylania decyzji o skreśleniu, bądź usunięciu ze Stowarzyszenia.


  Zarząd

  Zgodnie z pkt. 44 Statutu Stowarzyszenia VIATOR do zadań Zarządu należy w szczególności:

  • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

  • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

  • zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,

  • prowadzenie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia,

  • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz – do podpisywania dokumentów i zaciągania zobowiązań majątkowych wystarczający jest podpis jednego z członków zarządu,

  • podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu,

  • decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji.


  Komisja Rewizyjna

  Zgodnie z pkt. 46 Statutu Stowarzyszenia VIATOR do zadań Komisji Rewizyjnej należą:

  • kontrola działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,

  • składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu i wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia,

  • rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Dobrochna Wojciechowska
  Publikacja dnia: 05.08.2014
  Podpisał: Dobrochna Wojciechowska
  Dokument z dnia: 05.08.2014
  Dokument oglądany razy: 3988
MegaBIP free